تعرفه مكالمات تلفن همراه

نرخ يك دقيقه مكالمه شهري تلقنهاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس:

نرخ يك دقيقه مكالمه بين شهري تلقنهاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس (از هر نقطه خارج كشور):

تعرفه جابجائي (رومينگ) داخل كشور مشتركين تلفن همراه:

در حالتي كه مشترك تلفن همراه از محل اوليه تلفن خود به نقطه ديگر منتقل و با ساير مشتركين ارتباط برقرار نمايد بازاي هر دقيقه مكالمه مشمول مبلغ 2 پالس مكالمه علاوه بر تعرفه هاي خودد ميگردد.